Izvedbe Zagreb

LISTOPAD

21. 10. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK

27. 10. 2022. |Mala dvorana Lisinski| NA KAVICI U PODNE

STUDENI

4. 11. 2022. |Mala dvorana Lisinski| SAVRŠENI PARTNER

5. 11. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK

12. 11. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK

25. 11. 2022. |Mala dvorana Lisinski| NA KAVICI U PODNE

26. 11. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK

PROSINAC

2. 12. 2022. |Mala dvorana Lisinski| SAVRŠENI PARTNER

3. 12. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK

10. 12. 2022. |Mala dvorana Lisinski| NA KAVICI U PODNE

16. 12. 2022. |Mala dvorana Lisinski| GLASNOGOVORNIK